ලෝව දිනන එකම මග

මේ වගේ එකමුතුවෙන් අවුරුදු 10ක් විතර ගියානම්, ගිණි පොළියට ණය දීලා රූකඩ නටවන චීනුන්ගෙනුයි, තෙල දීලා මුළු විදේශ විනිමයම ගිලින අරාබින්ගෙනුයි, තුට්ටුවකට පළුයනකන් වැඩගන්න සුද්දගෙනුයි බේරලා,