ලෝව දිනන එකම මග

Sinhala Muslim unity

මේ වගේ එකමුතුවෙන් අවුරුදු 10ක් විතර ගියානම්,
ගිණි පොළියට ණය දීලා රූකඩ නටවන චීනුන්ගෙනුයි,
තෙල දීලා මුළු විදේශ විනිමයම ගිලින අරාබින්ගෙනුයි,
තුට්ටුවකට පළුයනකන් වැඩගන්න සුද්දගෙනුයි බේරලා,